BatteryAnalysis_Dahlke_2016.jpg

Ivanpah Solar Facility